Aktuelt

Gratis influenzavaccination udskydes i år til 1. november 2019 – 15. januar 2020.

**************************************************************************************************************************************

HPV-vaccination af drenge udskydes til 1. september 2019

Det var planen, at HPV-vaccination af drenge skulle begynde den 1. juli 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at dette ikke er muligt på grund af den parlamentariske situation. Det forventes i stedet at blive indført den 1. september 2019 og vil fortsat omfatte drenge, som er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter.

HPV-vaccination bliver således gratis til drenge pr. 1. september 2019, hvis de fylder 12 år denne dag eller senere. Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt gratis HPV-vaccination til ældre drenge.

*************************************************************************************

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr.

En lovændring pr. 1. juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
  • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

  1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1)

****************************************************************************************************************************

 

Ny  HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet

  • Alle piger, som starter HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet fra den 1. november 2017 eller senere, skal starte vaccination med Gardasil®9.
  • Unge kvinder under 15 år, som ikke er påbegyndt HPV-vaccination, kan vaccineres efter et to-dosis-program. Minimumsintervallet mellem de to doser er 5 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder.
  • Unge kvinder, som er startet med Cervarix®, skal gennemføre hele vaccinationsprogrammet med Cervarix®.
  • Unge kvinder, der er startet vaccinationsserien med Gardasil®, må færdigvaccineres med Gardasil®9 med intervaller anbefalet for Gardasil®9.

Klinikkens læger opfordrer kraftigt til, at man tager imod ovennævnte tilbud for at beskytte mod livmoderhalskræft.

Man er velkommen til at kontakte os for en personlig uddybning.

***********************************************************************************************

 Afhængighedsskabende medicin.

Uddrag fra Sundhedsstyrelsens vejledning om afhængighedsskabende lægemidler:

“Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal,
medmindre særlige omstændigheder taler
herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet.”
“2.1.1 Afhængighedsskabende lægemidler.
Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås de lægemidler, som hos brugeren kan ligge til grund for udviklingen af af hængighedssyndrom, som defineret i WHO ICD-10 sygdomsklassifikationen:
- Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika).
- Benzodiazepiner og stoffer der virker på benzodiazepinreceptorerne.
- Lægemidler med centralstimulerende virkning og snævert anvendelsesområde.
- Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale.”